Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti DURAS Group s.r.o. za účelom evidencie uchádzačov, výberu vhodného uchádzača o zamestnanie na uvedenú pozíciu, prípadne opakovaného oslovenia s inou pracovnou ponukou uvedených v životopise a motivačnom liste. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je na dobu určitú, a to dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a iných príloh, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese s.horniak@durasgroup.sk a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania. Po uplynutí 1 roka budú všetky poskytnuté osobné údaje zlikvidované.

Scroll Up